Aby zobaczy� podgl�d pokrowca kliknij w poni�sze miniaturki.

* - dost�pne na zam�wienie za dop�at� i nie podlega zwrotom w 14 dni, czas realizacji mo�e ulec nieznacznemu wyd�u�eniu.

PREMIUM JERSEY (STANDARD)

Pokrowiec pikowany zosta� wykonany z najwy�szej jako�ci materia��w hipoalergicznych pierwszego gatunku dzi�ki czemu pomo�e Ci wyd�u�y� �ywotno�� Twojego materaca, zapewniaj�c wyj�tkow� mi�kko��, �wie�o�� oraz niezwyk�y komfort i satysfakcj� z jego u�ytkowania. Struktura materia�u z jakiego zosta� wykonany pokrowiec zapewnia odpowiedni� wentylacj� i prawid�owy przep�yw powietrza w materacu.

Sk�ad: Poliester 100%

ALOE VERA*

Pokrowiec pikowany Aloe Vera ma w�a�ciwo�ci antyalergiczne oraz antybakteryjne. Wykonany jest ze specjalistycznego w��kna. Dodatkowo nas�czony jest ekstraktem z li�ci aloesu, kt�re wspomagaj� kr��enie krwi i s� delikatne dla sk�ry. Chroni dodatkowo przed zbytnim rozwojem roztoczy. A dzi�ki swoim w�a�ciwo�ciom termicznym, przepuszcza doskonale powietrze. Perfekcyjnie nadaje si� do wn�trz dobrze nas�onecznionych gdy� posiada w�a�ciwo�ci poch�aniaj�ce promienie UV.

Sk�ad: poliester 100% z dodatkiem ekstraktu z li�ci aloesu.

BAMBOO*

Materia� pokrowca Bamboo ma ciekawe w�a�ciwo�ci, dzi�ki wplecionym w��knom bambusa. Nadaje ono tkaninie w�a�ciwo�ci termoregulacyjne oraz reaguje na temperatur� cia�a. Dodatkowo posiada w�a�ciwo�ci antybakteryjne, co chroni przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu podczas snu. Bardzo trwa�y, delikatny w dotyku. Pokrowiec wyposa�ony jest w zamek b�yskawiczny, dzi�ki czemu mo�emy go �atwo �ci�gn�� i wypra� w pralce w temperaturze 30 stopni, co pozwala nam na �atwe utrzymanie higieny i komfortu snu.

Sk�ad: Poliester: 62%, Bamboo: 38%

SILVERCARE*

Pokrowiec pikowany Silvercare jak sama nazwa wskazuje ma wplecion� nic srebra - dzi�ki temu wykazuje wi�ksz� absorbcj� wilgoci. Dodatkowo wplecenie srebrnej nici opr�cz walor�w estetycznych wykazuje w�a�ciwo�ci antystatyczne (roz�adowuje �adunki elektrostatyczne). Jony srebra maj� r�wnie� dzia�anie antybakteryjne - zabijaj� roztocza.

Sk�ad: Poliester: 98%, Jony srebra: 2%

CASHMERE*

Pokrowiec Cashmere uszyty z najlepszego gatunku we�ny, pozyskanej z k�z kaszmirskich. Cechuje go du�a trwa�o�� i lekko��, jest materia�em bardzo elastycznym i delikatnym w dotyku. Ma du�e w�a�ciwo�ci utrzymywania ciep�a, dzi�ki czemu zapewnia wysoki komfort snu.

Sk�ad: Poliester: 60%, Wiskoza: 35%, Kaszmir: 5%.

CANDY*

Pikowany pokrowiec CANDY jest zrobiony z materia�u poliestrowego, kt�rego struktura doskonale wentyluje wk�ad materaca. Materia� �wietnie dopasowuje si� do naturalnej sylwetki u�ytkownika. Le��c na materacu z pokrowcem CANDY mamy odczucie niezr�wnanej mi�kko�ci i lekko�ci, kt�ra znacz�co wp�ywa na komfort wypoczynku. Trwa�a tkanina posiada r�wnie� w�a�ciwo�ci antyalergiczne i antygrzybiczne. W du�ym stopniu redukuje rozw�j roztoczy kurzu.

Sk�ad: poliester: 73%, wiskoza: 27%.

TANGLE*

Pokrowiec TANGLE jest wykonany ze specjalnej prz�dzy poliestrowej, stworzonej by nie tylko chroni� wn�trze materaca przed zniszczeniem, ale r�wnie� poprawi� komfort wypoczynku i u�ytkowania. Zaprojektowany wz�r pr�cz walor�w estetycznych pe�ni dodatkow� funkcj� - delikatna faktura materia�u nadaje przyjemn� mi�kko�� i spr�ysto��, kt�ra gwarantuje trwa�o�� i wygod�.

Sk�ad: poliester: 100%

TENCEL*

Pikowany pokrowiec Tencel Feels So Right powsta� z my�l� o idealnym wypoczynku. Materia� jest niebywale g�adki i mi�y w dotyku. Jego wytrzyma�e, biodegradowalne w��kna zapewniaj� odpowiedni komfort wypoczynku niezale�nie od pory roku. Pokrowiec wyr�nia si� niebanalnym designem i du�� wytrzyma�o�ci�. Tencel Lyocell jest wytwarzany ze zr�wnowa�onych �r�de� drewna pozyskanego z certyfikowanych i kontrolowanych las�w.

Sk�ad: poliester: 64%, polietylen: 36% LYOCEL Tencel.

NANO*

Pokrowiec NANO zaprojektowano, by dzi�ki elastycznej strukturze niwelowa� punkty ucisku poprzez optymalne dopasowanie cia�a do powierzchni materaca. G�adki w dotku materia� zyska� uznanie dzi�ki odpowiednim balansie mi�dzy w�a�ciwo�ciami poprawiaj�cymi komfort a trwa�o�ci� i jako�ci� wykonania. Pokrowiec jest delikatny dla sk�ry, jednocze�nie b�d�c wytrzyma�ym na rozci�gni�cie.

Sk�ad: poliester: 72%, polietylen: 28%.

COOLMAX*

Nowoczesne tkaniny CoolmaxR tworz� unikalny system zarz�dzania wilgoci�, kt�ry poprawia cyrkulacj� powietrza. Pomaga zmniejszy� wilgotno��, tworz�c przyjemny mikroklimat podczas snu. Opatentowane 6-kana�owe w��kna zosta�y specjalnie zaprojektowane, aby zapewni� najwy�szy komfort oddychania. Wytrzyma�e i przyjemne w dotyku tkaniny CoolmaxR zosta�y przetestowane i certyfikowane pod k�tem spe�nienia surowych standard�w jako�ci.

Sk�ad: poliester: 73%, CoolmaxR: 27%.