Regulamin

Informacje ogólne 

 1. Sprzedający - sklep internetowy MEB24.PL, dostępny pod adresem internetowym www.meb24.pl prowadzony jest przez BINKOWSKI & KILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wrocławiu przy ulicy Klimasa 39C/1, firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690187, NIP 8992825422, REGON 367986880 prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient (Użytkownik) – osoba która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu.
 3. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.meb24.pl
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub usługi zawierana między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Klimasa 39C/1 Wrocław 50-515 (pod tym adresem nie ma możliwości odbioru osobistego lub reklamowania towaru), pod adresem poczty elektronicznej sklep@meb24.pl, pod numerem telefonu infolinii (71) 727 60 00 lub numerem awaryjnym 791408474. Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego - formularz reklamacyjny.
 17. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 18. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego MEB24.PL  produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i informacji o produktach oraz usługach prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 20. Sprzedający ma obowiązek sprzedawać produkt bez wad. Ewentualne wady produktu (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane na stronie produktu.
 21. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy produktów posiadające oznaczenie ceny stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu lub usługi za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie Sklepu. Cena i opis produktu charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, poprzez przesłanie Kupującemu zwrotnego potwierdzenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej bądź poprzez telefoniczny kontakt z klientem pracownika Sklepu.
 22. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego MEB24.PL zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego i nie stanowią podstawy do reklamacji.
 23. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 24. W przypadku. gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 25. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 26. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego udzielenia zgód marketingowych oraz subskrypcji Newslettera, następnie będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
 27. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 28. Sprzedający zastrzega, że wymiary mebli wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok +/- 5% z danego wymiaru.
 29. Produkty posiadające ceny przekreślone należą do produktów promocyjnych lub wyprzedażowych i ich cena oraz dostępność jest ograniczona do momentu zakończenia promocji lub wyczerpania zapasów z obecnej dostawy. Oznacza to, że w przypadku, gdy produkt w cenie obniżonej okaże się już niedostępny Klientowi nie przysługuje zniżka na ten sam produkt pochodzący z nowej dostawy, ani rekompensata w przypadku wyczerpania stanu magazynowego.

Transakcja i prawo odstąpienia od umowy

 1. Złożenie zamówienia na produkty oferowane w Sklepie internetowym MEB24.PL jest możliwe na trzy różne sposoby:
  1. on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.meb24.pl
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@meb24.pl
  3. telefonicznie pod numerem infolinii (71) 727 60 00 lub numerem awaryjnym 791408474
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza lub odrzuca przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jego złożenia.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 2 dni roboczych.
 5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru produktu i zapłaty za dostarczony mu produkt.
 6. Po zakupie produktu zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – czas liczony jest od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Klimasa 39C/1 Wrocław 50-515, może to także zrobić drogą mailową na adres sklep@meb24.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza "Odstąpienie od umowy w 14 dni". Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać na adres przekazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia zwrotu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu produktów szacowane są na kwoty wyszczególnione w zakładce Zwroty i reklamacje.
 12. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny. W przypadku zmontowania/złożenia produktu przeznaczonego do samodzielnego montażu, jego demontaż i przywrócenie do stanu pierwotnego może spowodować zmniejszenie wartości produktu z winy Kupującego. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym lub w stanie uniemożliwiającym ponowną sprzedaż na warunkach z momentu złożenia zamówienia Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb(np. produkty wykonywane na wymiar);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 Płatności

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego mając prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji (dokładne informacje dotyczące typów i operatorów płatności znajdą Państwo w zakładce „Formy płatności”):
  1. płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. Wartość zamówienia dla tej opcji płatności z powodu limitów nakładanych ze strony przewoźników (którzy mogą uniemożliwić realizację zamówienia) nie powinna przekraczać 6 tyś zł,
  2. przelew na konto – opłata uiszczania jest bezpośrednio na konto Sprzedającego MBANK 08114020040000350277042838,
  3. płatność ratalna mRata poprzez mBank, raty PayU, e-Raty poprzez Przelewy24,
  4. płatność on-line - poprzez serwis Płatności Shoper, PayU oraz Przelewy24, w tych przypadkach Kupujący ma do dyspozycji:
   1. płatność poprzez kartę płatniczą - VISA, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
   2. szybkie przelewy do większości polskich banków,
   3. płatność poprzez konto PayPal,
   4. płatność typu BLIK.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedający domyślnie dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty Kupującego.
 3. O ile w umowie ratalnej nie jest zapisane inaczej Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia. Odstąpienie od umowy nie likwiduje obowiązku zapłaty Kupującego za zamówienie chyba, że mamy do czynienia z jednoczesnym, zaakceptowanym przez Sprzedającego odstąpieniem od umowy zakupu w 14 dni. Zwróconą w przypadku odstąpienia od umowy ratalnej kwotę należy zgodnie z umową ratalną zwrócić na wskazany przez bank rachunek.
 4. Za moment dokonania płatności (nie dotyczy płatności za pobraniem) uważa się moment wpłynięcia środków na konto Sprzedającego.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem sumy ceny zakupu produktów, kosztów transportu oraz ewentualnie kosztów innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z produktem. Cena końcowa jest widoczna podczas składania zamówienia.
 6. Aktualne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego MEB24.PL w zakładce „Formy płatności” oraz podczas składania zamówienia.

Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu potrzebnego na wysyłkę zamówionego produktu oraz czasu na jego dostawę. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z góry, takiej jak przelew, raty czy płatność kartą płatniczą czas realizacji liczony jest od momentu uznania środków na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedającego.
 3. Czas realizacji (w tym czas wysyłki i czas dostawy) liczony jest, co do zasady w dniach roboczych. Dni wolne oraz ustawowo wolne święta mogą wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, co nie stanowi podstawy do reklamacji.
 4. Czas wysyłki produktów jest widoczny przy produktach na stronach internetowych sklepu.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest w zakładce Czas i koszt dostawy.
 7. Dostawa produktu realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 8. W momencie przekazania produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.
 9. Koszt dostawy produktu w całości pokrywa Kupujący, jest on uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych produktów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. Na koszt dostawy składa się koszt transportu, koszt opakowania oraz przygotowania i obsługi przesyłki a także w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem zryczałtowany koszt obsługi płatności pobraniowej przez kuriera.
 10. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Gwarancja i Reklamacje".
 11. W momencie przyjęcia produktu Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się własnością Kupującego.

 Gwarancja i Reklamacje 

 1. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu MEB24.PL są objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedający nie udziela odrębnej gwarancji na Produkty. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi. (Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są 2-letnią rękojmią, z wyłączeniem akcesoriów montażowych, dla których termin rękojmi wynosi 1 rok , a gdy dotyczy to Konsumenta – 2 lata.)
 2. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady produktu w ramach gwarancji, Sprzedający dokona odbioru produktu na swój koszt lub dokona naprawy produktu w miejscu, w którym produkt się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedający.
 3. Zgłoszenia wady fizycznej produktu w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego - formularz reklamacyjny lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu produktu u Sprzedającego, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte niezgłoszone przy odbiorze uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, ubicia, pęknięcia), uszkodzenia elementów szklanych (pęknięcia, ubicia), uszkodzenia przy montażu (przebicie kołka) oraz wynikłe z nieprawidłowego użytkowania (stosowanie środków chemicznych).
 5. Przed rozpoczęciem montażu produktów należy zweryfikować stan elementów. Jeżeli któryś z elementów produktu jest uszkodzony, należy odstąpić od montażu produktu i złożyć reklamację. Montaż produktu w oparciu o uszkodzone elementy oznacza akceptację ich stanu przez Kupującego, co powoduje, że reklamacja uszkodzonych elementów może nie zostać uznana przez Sprzedającego lub Gwaranta.
 6. Jeżeli produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedającego. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu przez Kupującego. Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną produktu, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania produktu Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 7. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedający, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany produktu na nowy lub usunięcia wady produktu, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. W przypadku gdy Sprzedający uznał reklamację Kupującego, a produkt ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, produkt należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu produktu należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania produktu od Kupującego.
 11. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania produktu Kupującemu.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką produktu ponosi Kupujący.
 13. Sprzedający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 14. Sprzedający informuje że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 Postanowienia końcowe

 1. BINKOWSKI & KILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym MEB24.PL. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą zbierane i przetwarzane zgodnie z treścią Polityki Prywatności dostępną w zakładce Polityka prywatnościPrzetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży w związku, z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych produktów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup produktów (w przypadku zakupu produktu na raty) a także firmom świadczącym usługi produkcji i serwisowania/naprawy towarów zakupionych przez użytkownika.
 3. Użytkownik serwisu ma prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. żądania usunięcia,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania,
   5. przeniesienia danych do innego administratora danych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
    1. z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
    2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   7. w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

  W razie chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem: sklep@meb24.pl 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić nieodpłatnie stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego MEB24.PL wraz z datą wejścia w życie.
 7. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (kliknij, aby pobrać). Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym MEB24.PL konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 07.09.2019 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.
  • MEB24.PL
  • Internetowy sklep meblowy Meb24.pl
   Nasze meble trafią w Twój gust!

  • Telefon: 71 727 6000
  • E-mail: sklep@meb24.pl

  • Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9-17 (soboty do 13)

  • Zapisz się do newslettera
Menu Szukaj Filtry więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl